Raieõiguse ost


«Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu
iist saadu raha»
Harju Ülle

«Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»

Harju Ülle

Üts mõtsaumanik jätt’ ristipuu kasuma, tõnõ lask’ kats ristipuud maaha rako – kats esisugumast ilmapilti põrksi kokko Urvastõ kihlkunnan Osola küle all Parinamäe pääl.

«Kõndsõ mõtsan ja näi, et jämme pedäjä pääl om rist. Nakas’ huvitama, midä tuu tähendäs,» kõnõl’ OÜ Maavaldused juht Sulõ Andres (Andres Sulg). Tä oll’ ostnu Parinamäel maatükü (mäest ülemädse poolõ) ja plaansõ säält päält mõtsa maaha võtta.

Et ristipuiõ-uurja Kõivupuu Marju om ristipuiõ kaitsõs aokirändüsen kõvva sõnna võtnu, sai Andres internetist kipõlt teedä, et kadonukõsõlõ hingeristi ragominõ om mi kandi põlinõ kommõ.

«Ku iks inemine om austusõst kadonukõsõ vasta puu sisse risti tennü, sis tuu austus kaald üles tuu raha, midä puu iist võinu saia,» märgot’ Andres. «Ristipuu oll’ jätnü kasuma joba eelmine mõtsaumanik – seo puu om vanõmb tõisist sääl kasunuist puiõst. Mõtsateatisõ andnu ammõtnik ütel’ külh, et säädüse perrä om mul õigus puu maaha võtta, a otsusti tuu iks kasuma jättä.»

Andres ütel’, et timä tsiht om mõtsaärri väärikambalt ajama naada ja tä taht murda arvamist, et kõik mõtsamehe omma päti ja kaabaka. Nii köütsegi Andres puu ümbre verevä lindikese ja kirot’ paprõ pääle: «Ristipuu. Muinsuskaitse all!» Muu mõtsa võtt’ tä paar nädälit tagasi maaha.

«Perän mõtli, et olõssi võinu jo puu ümbre viil väiku mõtsanukakõsõ kasuma jättä, a no sai sis sääne kompromiss majandusõ ja vaimsidõ väärtüisi vaihõl,» selet’ tä. «Panõ puu ümbre õkva ka vahtsõ mõtsa kasuma, kukki tuu mass peris pall’o ja mu hindä silmä tuud mõtsa ei näe. A mu poja nägevä ja nii oppa näile, mändse väärtüse elon omma päält raha.»

Riigimõtsa majandamisõ keskusõ (RMK) tettü perändkultuuri andmõbaasin seod ristipuud olõ-i, Sulõ Andres löüdse tuu esi. Kats tõist Parinamäe ristipedäjät omma külh kirän, a naabri maatükü pääl. Minevä süküs lasksõ tuu maaumanik mäe alomadsõ poolõ lakõs rako ja harvesteri hambihe jäivä ristipuu kah. Huul’mada tuust, et tuu umanik om paiga päält peri, a Sulõ Andres Tarto miis, kukki Võromaa juuriga.


 

 

Ristipuu hoitminõ om süämetunnistusõ asi

«Säädüs ristipuid viil ei kaidsa, a näütüses RMK om ütelnü, et ku ristipuiõ kasumisõ kotussõ omma teedä, jätvä nä ristipuu kasuma,» selet’ keskkunnaammõdi Põlva-Võro-Valga piirkunna juhataja Poltimäe Ena.

Perändkultuuri andmõbaasin omma kirän umbõs poolõ ristipuu. Noist and keskkunnaammõt mõtsatiatisõ andmisõ man mõtsaumanikulõ teedä.

«Ku saa valmis suur ristipuiõ kaart, mille tegemist Kõivupuu Marju vidä, nakkami tuu kaardi perrä teedüst andma. Sis saa mõtsaumanik joba esi otsuta, kas timä jaos om tähtsämb eetiga vai raha.»

Kõivupuu Marju ütel’, et ristipuiõ teedüskogo saa valmis aasta lõpus. «Kuna seo om elläv kommõ, sis andkõ edespitegi teedä, ku kohegi om mõnõ inemise siistilmast minegi märgis rist lõigat vai om murõ, kas perre ristipuu om iks kirän,» kuts tä. Pall’o inemise omma tuud joba tennü ja Marju tennäs näid süämest.

«No ütskõik ku kõva andmõbaas ei avida, ku paikligu inemise esi umma kultuuriperändit väärtüses ei piä,» selet’ Marju. «Saa-i püssämiist egä ristipuu manu saisma panda ega panda kätt ette inemisele, kiä lühküt rahha takan aja.»

Kõivupuu Marju pand mõtsaumanikõlõ süäme pääle, et inne ragoma minemist võissi iks märki, kas puu iist saad raha kaald üle hingeväärtüse, miä ristipuul om. Kiä usk, kiä mitte, a vanarahva tiidmise perrä satas ristipuu ragoja kaala määnegi suurõmb hädä: tä jääs kas haigõs vai saa eski hukka.

Osolan käve päält ristipuiõ ragomist ümbre küläjutt, et ristipuiõst tetti vahtsõn tehassõn graanuliid ja selle käänd’ki tehassõ toss kõgõ Osola pääle.

Loo originaal saadaval Uma Lehes

+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311