Metsa majandamine


Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel.

Metsa majandamine

Teenused

Tulundusmetsa majandamise eesmärgiks on eelkõige puidust saadava tulu maksimeerimine. Seetõttu on oluline puistute õige raieaja hindamisel lähtuda kasumi- või majanduslikust küpsusest. Metsa majandamise all mõistetakse selle sihtotstarbelist kasvatamist ja kasutamist ning samuti metsa uuendamist ja kaitset.

Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel. Metsa majandamine on kehtiva metsaseaduse järgi säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.

Metsamajandamistööd on reguleeritud erinevate Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, kuid esinevad ikkagi erinevad alternatiivvalikud (näiteks metsauuendustöödel istutamine vs looduslik uuenemine). Metsanduses on raske prognoosida ka suuremaid ja väiksemaid häireid, nagu näiteks tormiheide ja –murd, üleujutused, ulukite ja putukate kahjustused jms.


 

 

Igasugune metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist ning arukat planeerimist, kuna tehtud viga võib ilmneda alles aastate või aastakümnete pärast, sest toimuvad protsessid on väga pikaajalised ja raskesti ümberpööratavad.

Metsa kasvatamine on pikk protsess ning mitmed metsamajanduslikud otsused on seotud aja efektiivsema kasutamisega. Tihti on tehtud alginvesteeringu (näiteks istutamine või metsakülv) ja tulevikus saadava tulu vahel isegi kuni 100 aastat, sõltuvalt puuliigist ja kasvukohatüübist. Seega on tähtis teha otsuseid, näiteks millal oleks otstarbekas teha erinevaid hooldusraideid, et tuua lähemale ning maksimeerida tulevikus saadavat tulu. Metsamajandamise üheks ohuks on sõltuvus sessoonsusest ja üldse ilmast. Metsamaaparandustööd parandaksid Eesti metsade kättesaadavust kui ka bioloogilist kasvu.

+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311