Raieõiguse ost


Loodusvarade hindamine, nagu ka metsa hindamine pakub suurt väljakutset. Kuidas me seda teeme?

Metsa hindamine

Teenused

Loodusvarade hindamine, nagu ka metsa hindamine pakub suurt väljakutset. Hinnata tuleb nii puhast metsamaad, arvestades näiteks selle asukohta kui ka sellel kasvavat metsa, mille küpsusvanus, liigiline koosseis ja dimensionaalsed parameetrid on kohati väga erinevad. Raske on leida lihtsat ja vabalt kättesaadavat hindamismudelit. Hindamistulemuse arvestamisel mängib olulist rolli kasutatava hindamismeetodi valik, sest erinevad meetodid võivad anda erinevaid tulemusi.

Eesti metsad on koosseisu ja tagavara poolest väga erinevad. Seega tuleb tegelikkuses käsitleda igat metsaga kinnisasja ainulaadsena ning kasvava metsa turuväärtus arvutatakse konkreetse kinnistu puistute parameetrite (liigiline koosseis, tagavara, keskmine kõrgus jne) põhjal. Üldjuhul tuleb metsakinnistute turuväärtuse hindamisel arvestada järgnevate parameetritega:
–  puistu parameetrid;
–  õigusaktidest tulenevad lubatud raieliigid, -mahud ning kitsendused;
–  kasvava metsa müügist oodatav tulu puidusortimendi järgi;
–  raietingimused (maastiku iseärasused, kasvukohatüüp, sõltuvus ilmastikust jne) ja kokkuveoteede pikkus vahelattu;
–  vahekaugus kinnistult vahendaja või tootja laoplatsile;
–  investori tuluootus ja riskiprofiil;
–  kehtiv maksusüsteem.


 

 

Kasvava metsa inventeerimisandmetest arvutatakse raidesse minevate metsaeraldiste lõikes enamlevinud puidusortimentide (palk, peenpalk, paberipuit, küttepuit) mahud, saades eraldisel kasvav likviidne metsamaterjal ehk tarbepuit. Tavaliselt raiejäätmete mahtu, millest on võimalik valmistada hakkepuitu, ei arvutata ega arvestata, kuna tihtilugu jäetakse need erinevatel (ka majanduslikel) põhjustel (näiteks kokkuveoteede pikkus jne) hoopiski metsa. Raiejäätmete hulka arvestatakse koor, sortimentide ettenähtud ülemõõdud ja sortimentidest ülejäävad oksad ja tüve ladvaosa. Seejärel leitakse raietulud, korrutades arvestuslikud sortimentide kogused sortimentide ühikuhindadega.

Sortimenteerimisel tuleb arvestada sellega, et saadud tulemus on prognoos ning tegelikud raiesortimentide kogused võivad erineda pärast raiet. Oma osa mängib siin ka asjaolu, et on raske täpselt hinnata erinevate metsakahjustuste (näiteks juurepess, tüvepuidu mädanikud jms) ja kõrvalekallete (näiteks kõverused jms) ulatust ja mõju sortimenteerimisele. Peamisteks metsakahjustuste tekitajateks on putukad, seened, ulukid ning samuti ebasoodsad ilmastikuolud.


+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311